Kvalitet och patientsäkerhet

Atrium Vårdcentral följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9 och 2005:28. Med hjälp av vårt ledningssystem kan vi systematiskt utveckla verksamhetens kvalitet och bibehålla hög patientsäkerhet.

Vården av patienter på Atrium Vårdcentral säkras genom

Dokumentation

  • Att skriftligt dokumenterade rutiner vad gäller t ex journaler, protokoll av olika slag samt checklistor finns och löpande uppdateras.

Egenkontroll

  • Att en årlig kvalitetsredovisning tas fram för vårdcentralen
  • Att en årlig kontroll av all medicinteknisk utrustning görs samt organiserad utbildning av personal på samma utrustning genomförs
  • Att årliga enkätundersökningar riktade till patienterna respektive personalen genomförs.

Avvikelsehantering, klagomål och riskanalys

  • att vårdcentralen har ett gemensamt system för avvikelserapportering
  • att händelser som kan leda till bedömning enligt Lex Maria anmäls till verksamhetschefen för ställningstagande i samråd med den medicinskt ansvarige läkaren och för eventuell

Kvalitetsstyrande dokumentation

  • Den information som verksamheten får genom avvikelser, riskanalyser, egenkontroller, kvalitetsrapporter och utredning av klagomål, ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. Vårdcentralen ska således med stöd av denna information planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Mer info på bolagsverket.